• Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu


Witamy na stronie internetowej naszego przedszkola. Zapraszamy!


 


Przedszkole Miejskie Nr 6
Lista dzieci przyjętychych na rok szkolny 2017/ 2018


1. Arcaba Antoni
2. Baran Alan Piotr
3. Budzyński Tymon
4. Ciurysek Patryk
5. Curyło Bartosz Dominik
6. Czuk Liliana Krystyna
7. Danił Oliwia
8. Dąbrowska Kamila
9. Dragan Maksymilian
10. Gąsiorowska Oliwia
11. Grela Julia
12. Grzesiuk Aleksandra
13. Kalinowski Jakub
14. Kantor Zuzanna
15. Kapłon Leon Kamil
16. Kłos Marcel
17. Korbiel Michał
18. Kozub Patrycja
19. Kubina Brajan Marcin
20. Lipska Martyna
21. Łaskarzewska Zuzanna
22. Majkut Hanna
23. Makowiecka Aleksandra
24. Mazurek Adam Piotr
25. Oleszczak Natalia
26. Parol Michał
27. Pióro Kornelia
28. Rokicki Wiktor Emil
29. Skowron Maja
30. Skroban Karol Piotr
31. Steć Zuzanna
32. Stępień Antoni
33. Svarc Diana
34. Szewczuk Filip
35. Szymerowski Jakub Filip
36. Szymerowski Kacper Konrad
37. Wójcik Nikodem
38. Zawiślak Łucja Kinga
39. Złomańczuk Paweł Piotr

Zamość, dnia 02 czerwca 2017r. godz. 12.00
Podpis przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej
Monika Komajda

 


INFORMATOR DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICEod dnia 24 kwietnia 2017 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie miasta Zamość na rok szkolny 2017/2018, adres strony internetowej www.nabor.pcss.pl/zamosc/

Rekrutacja nie obejmuje przedszkoli niepublicznych.

1. WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 • 24 kwietnia – 10 maja 2017 r.    - przyjmowanie wypełnionych i podpisanych Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Zamość .
 • od 11 maja do 17 maja 2017 r. powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 19 maja 2017 r. godz. 12.00 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach,
 • 19 maja od godz. 12.00 do 31 maja 2017 r. – przyjmowanie potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola,
 • 2 czerwca  2017 r. godz. 12.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.


Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu
w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.


2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

 • W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Zamość, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.
 • Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Zamość mogą być przyjęci do publicznego przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

DZIECI  3 – 5 letnie (rok urodzenia 2014 – 2012)
Od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.
DZIECI  6 – LETNIE (rok urodzenia 2011)
W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2011 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem
1 września 2017 r. tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Zamość będą miały zapewnione miejsca
w przedszkolach.
W procesie rekrutacji możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.
Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.


3. KRYTERIA REKRUTACJI

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Zamość.
W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych na terenie miasta Zamość)
niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,
1)    wielodzietność rodziny kandydata*,
2)    niepełnosprawność kandydata,
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 30 punktów.


Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:
*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w mieście Zamość,
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
W POSTACI (do wyboru):

1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 kpa,
4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,
5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez prawnego opiekuna kandydata.

DODATKOWE  KRYTERIA  REKRUTACJI:
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w Uchwale Nr XXVIII/339/2017 Rady Miasta Zamość

z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym.


Nr     Kryterium    Ilość punktów     Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.    Oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje , prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, uczy się w trybie stacjonarnym,  kryterium stosuje się również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego kandydata       15 pkt
Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, posiadaniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu własnej działalności gospodarczej  
uczeniu się w trybie stacjonarnym

2.    Jeden z rodziców/ prawnych  opiekunów kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym      5 pkt    Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zatrudnieniu, posiadaniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
uczeniu się w trybie stacjonarnym

3.    Kandydat, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało  edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym we wniosku o przyjęcie na pierwszej pozycji    25 pkt    Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

4.     Kandydat  ubiegający się o przyjęcie do  przedszkola mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego ma siedzibę przedszkole  wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie    55 pkt    Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Za kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 95 punktów.
Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.
Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, prezydent miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE:

1) przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

2) proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,

3) we wniosku nie wpisuje się przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne),

4) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie papierowej i podpisany składa się WYŁĄCZNIE w przedszkolu pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednej placówki,

5) wniosek można również otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć
w placówce pierwszego wyboru. Upoważniony przez placówkę operator wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym przez Państwa wniosku. W takiej sytuacji możecie Państwo również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji,

6) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, kandydat otrzyma 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w wybranym przedszkolu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1) proszę otworzyć stronę  http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/
2) stworzyć listę preferencji placówek,
3) wypełnić pozostałe pola formularza,
4) proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych i dodatkowych,
5) proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru,
6) po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu.

Zalety elektronicznego wypełniania wniosku

Elektroniczne wypełnianie wniosku przez rodziców jest dla przedszkola bardzo pomocne, ponieważ wniosek wypełniony internetowo jest spójny z systemem „Nabór 2017”, a dane automatycznie przesyłane są do bazy danych. Taka forma wypełniania wniosku usprawniłaby pracę operatorów w przedszkolu o czas wprowadzania danych z wniosku i załącznika do wniosku. Ponadto wybór elektronicznego wypełniania wniosku przez rodziców daje możliwość kontrolowania wyboru kolejności preferencji przedszkoli oraz korygowania błędów i pomyłek w trakcie wypełniania.

Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,
 • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.