• Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Od 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W związku z tym informujmy Panią/Pana, że

 

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 6 z siedzibą w Zamościu,

ul Dolna 4, tel…84 6396804.. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2) Określenie „dane osobowe” oznacza  wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

3) Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6, ust.1, art. 9, ust.2, lit. c, h, dalej zwanego RODO),oraz:

 • Ustawa Prawo oświatowe (t.j. art. 130 ust.7, Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Ustawa Karta Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982, Dz.U.2018, poz. 967),
 • Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018, poz. 1457),
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U.2018. poz. 1900),
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. poz. 2203)

 

4) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c  RODO),
 • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze a wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b  RODO),
 • ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (art. 6 ust. 1, lit. d  RODO),
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1, lit. e  RODO),
 • za wyraźną zgodą danej osoby (art. 6 ust. 1, lit. a  RODO).

 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy/ współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 6.

 

6) Na terenie Przedszkola funkcjonuje monitoring wizualny, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i personelu oraz ochrona mienia Przedszkola.

 

7) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z odrębnych przepisów

 

9) Dane z monitoringu wizualnego przechowywane są przez okres …18-20  dni od dnia ich zarejestrowania.

 

10) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia/przerwania zatrudnienia lub  jej odwołania/cofnięcia.

 

11) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

12) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 

13) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

14) Administrator zabezpiecza  wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, usunięciem lub zniszczeniem  na poziomie organizacyjnym i technicznym.

 
Statystyka
Użytkowników : 1
Artykułów : 610
Odsłon : 744234
Szukaj na stronie