• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Przedszkolny konkurs plastyczny "PIĘKNO ROZTOCZA I ZAMOŚCIA"

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu serdecznie zaprasza dzieci
z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym:

 

 

„PIĘKNO ROZTOCZA I ZAMOŚCIA”

 

 

Cele konkursu:

 

- kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody ojczystej,

 

- wskazywanie różnorodności piękna Roztocza i Zamościa za pomocą różnych technik plastycznych,

 

- wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej,

 

- prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania,

 

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i wiary we własne możliwości,

 

- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci,

 

Regulamin konkursu

 

I. Uczestnicy konkursu:

 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.

 

2. Technika pracy - płaska, materiał i wykonanie według własnej inicjatywy twórczej.

 

3. Format prac: A4

 

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

 

5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną, której zdjęcie należy wysłać na adres skocznezabki@o2.pl do 19.06.2020r. podając w tytule wiadomości nazwę konkursu.

 

6. Każda nadesłana praca powinna zawierać opis (w dolnym rogu pracy) wg następującego wzoru:

 

Imię i nazwisko autora

 

wiek

 

nazwa grupy

 

Wraz z pracą plastyczną proszę przesłać załącznik 1 i załącznik nr 2 na podany adres e-mail.

 

III. Wyniki konkursu

 

1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci młodsze (3-4 letnie) i dzieci starsze (5-6 letnie).

 

2. Kryteria oceniania: pomysł i technika, samodzielność, ogólna estetyka.

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2020 r.

 

4. Autorzy nadesłanych prac konkursowych otrzymają dyplomy na podany adres e-mail. Natomiast nagrody dla autorów nagrodzonych prac będą do odbioru w przedszkolu.

 

5. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej naszego Przedszkola:

 

http://www.przedszkole-6.com.pl/

 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu ( załącznik 1, załącznik 2).

 

7. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Gawęda, Maria Rusinek.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

załącznik 1

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY UDZIAŁU W  KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

„Piękno Roztocza i Zamościa”

 

W związku z udziałem Pana/Pani dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Piękno Roztocza i Zamościa”  organizowanego przez  Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu informujemy, że:

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 6 z siedzibą w Zamościu, ul. Dolna 4, tel. 84 639 68 05.

 

1. Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (przesłanka wskazana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, lit. a).

 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

- Organizacji i przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Piękno Roztocza i Zamościa”.

 

- Zakres danych objętych przetwarzaniem: imię i nazwisko dziecka (opiekuna prawnego), wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa w Konkursie Plastycznym „Piękno Roztocza i Zamościa”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (opiekunów prawnych), a w przypadku laureatów (ich opiekunów prawnych) na publikację wizerunku.

 

Ma Pan/Pani prawo:

 

1. dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 

1. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

 

2. żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 

3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,

 

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.,

 

6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

- Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

- Odbiorcą, przekazanych przez Pana /Panią danych, będzie Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

- Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

Oświadczam, że zapoznałam-(em) się z treścią powyższej informacji.

 

 

……………………………………………           ……………………………………                                                                                                                                                                                                         Data i podpis opiekuna artystycznego                    Data i podpis opiekuna prawnego

 

 

 

załącznik 2

 

OŚWIADCZENIA (ZGODY)

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach  przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Piękno Roztocza i Zamościa” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu przekazanych dobrowolnie  danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej.

 

 

 

…………………………….                 ……………………………………………………..

 

Miejscowość i data                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) oraz publikację jego pracy jako laureata Konkursu Plastycznego „Piękno Roztocza i Zamościa” przez Administratora - Przedszkole Miejskie nr 6 w Zamościu.

 

 

 

…………………………..                    …………………………………………….

 

Miejscowość i data                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

Organizator

 

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu

 

ul. Dolna 4

 

22-400 Zamość

 

Tel. 84 639 68 05

 
Statystyka
Użytkowników : 1
Artykułów : 610
Odsłon : 744235
Szukaj na stronie