• Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą

RODO (art.14)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

1)     Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 6  z siedzibą w Zamościu, ul Dolna 4., tel. 84 6396805  email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Jarosławem Stęplewskim: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)     Określenie ”dane osobowe” oznacza wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); ”przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3)     Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (art. 6 ust. 1; art. 9 ust. 2 lit. c, h, dalej zwane RODO) oraz:

 • Ustawa Prawo oświatowe (art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)
 • Ustawa Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r., t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2215),
 • Ustawa o systemie oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991r., t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1481 z późn. zm.),
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r., t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1942),
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z dnia 27 października 2017r., t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 17 z późn. zm.)

4)     Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • za wyraźną zgodą danej osoby (art. 6 ust. 1, lit. a RODO).
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO),
 • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze a wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO),
 • ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (art. 6 ust. 1, lit. d RODO),
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1, lit. e RODO),

5)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być wymogiem niezbędnym do świadczenia określonych usług przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu.

6)     Na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu funkcjonuje monitoring wizualny, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i personelu oraz ochrona mienia Przedszkola.

7)     Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z odrębnych przepisów.

9)     Dane z monitoringu wizualnego przechowywane są przez okres do 60 dni od dnia ich zarejestrowania.

10)   Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania/cofnięcia.

11)   Dane osobowe pozyskano od rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola.

12)   Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

13)   Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

14)   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

15)   Administrator zabezpiecza wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, usunięciem lub zniszczeniem na poziomie organizacyjnym i technicznym.